Helserelatert coaching

Hva er «helserelatert coaching»?

Helserelatert coaching:

 • Reguleres av lov om alternativ behandling og beskrives slik i lovens § 2: «Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgtjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgssektoren.»
 • Har fokus på å hjelpe kunden til bedre helse, ved bruk av helsefremmende coaching teknikker og avansert NLP[1].
 • Har til hensikt å bidra til at kunden, klienten eller pasienten opprettholder, mestrer eller gjenoppretter helse eller friskhet[2].
 • Kan bidra til å forebygge, lindre og fjerne både fysiske og psykiske symptomer, men skal ikke under noen omstendigheter erstatte nødvendig behandling fra autorisert helsepersonell.

Coaching med generell forbedring av fysisk og psykisk velvære som formål, regnes ikke som helserelatert coaching. 

[1] Ref. Helsedirektoratets godkjenning (av 12.2.2012) av DNCF som utøverorganisasjon i alternativ behandling.

[2] Otprp 27: «Hovedfokus hos alternative behandlere er i større grad rettet mot årsakene til at kroppen/psyken er kommet i ubalanse, slik at den ikke evner å takle overbelastning.»

Noen DNCF medlemmer har spurt styret om definisjoner på sykdom, helse og helsrelatert behandling.

Det er flere definisjoner på helse og sykdom. Odelstingsproposisjon nr 27 (2002-2003) drøfter og definerer  begreper herunder bla  helse, helserelatert  og sykdom. Det er Ot.prp nr 27 definisjoner som DNCF må og kan legge til grunn i sin forståelse og fortolkning av ord og begreper.

For å si det meget enkelt:
Helse er friskhet
Helserelatert behandling er behandling som arbeider med å bidra til at den som søker behandling opprettholder eller gjenoppretter friskhet.
Sykdom er subjektiv eller objekt tilstand av ikke-friskhet .

Noen viktige sitater fra Otprp. 27. 10.2.2
En person som i følge norsk språk er syk kan ha en av tre ulike tilstander:
Begrepet illness betyr den personlige opplevelsen av å være syk mens disease er uttrykk for den vitenskapelig-objektive diagnosen som behandleren har satt.

 1. Personlig-subjektiv opplevelse av å være syk uten at vitenskapelig-objektiv diagnose er stilt (dvs.illness uten disease).
 2. Personlig-subjektiv opplevelse av å være syk og med en diagnose som er stilt av skolemedisin (dvs.illness med disease).3.
 3. En vitenskapelig-objektiv diagnose er stilt uten at pasienten har opplevd sykdom (disease uten illness, som for eksempel kreftformer i tidlige stadier som avdekkes ved screeninger).

. Behandling som utføres av alternative utøvere vil dermed omfatte en rekke situasjoner:

 • Behandling av sykdomstilstander som bygger på personlig-subjektive opplevelser av å være syk eller av symptomer på sykdom, uten at skolemedisin har kunnet stille diagnose.
 • Behandling av sykdomstilstand hvor skolemedisin har stilt diagnose. Behandlingstilnærmingen vil være basert på symptombildet, og vil i hovedsak ha kroppens evne til selvhelbredelse som fokus.
 • Behandling av sykdomstilstand hvor skolemedisin har stilt diagnose og pasienten er under en kontrollert behandling, men hvor alternativ behandling oppsøkes som tillegg til eller komplementær til skolemedisin (eksempel her er pasienter med kreftsykdom hvor alternativ behandler oppsøkes for å lindre symptomene/ubehagene og for å få hjelp til å styrke kroppens evne til selvhelbredelse).
 • Behandling som har til hensikt å forebygge sykdom gjennom å styrke kroppens forsvarsmekanismer og evne til selvhelbredelse.
 • Behandling som har som formål å gjenopprette funksjonsevne (rehabilitering).
 • Det må erkjennes at sykdom, sykdomsforståelse og sykdomsprosesser kan være mangesidig. Departementet legger til grunn at enkeltindivider skal møtes med respekt uavhengig av om de selv søker å mestre sine plager, sin sykdom eller tilstand av såkalt ikke-friskhet i den ordinære helsetjenesten og hos alternative behandlere.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/otprp/20022003/otprp-nr-27-2002-2003-.html?id=171475
Vi oppfordrer alle medlemmer til å lese gjennom hele pkt 10.2.2 hentet i Ot.prop 27JJJ

Det er stengt for kommentarer.