Vedtekter

Vedtekter for Den Norske Coachforening
 

Kapittel 1 – Formål, oppbygging og ansvarlig organ

 • 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF)

Det engelske navn er: Norwegian Coach Association (NCA)

DNCF er en ideell medlemsorganisasjon.

DNCF er partipolitisk nøytral.

 • 1-2 Formål

DNCFs formål er:

 1. a) Å fremme forståelse for og utbredelsen av Coaching og NLP som fag både i næringslivet og på det private plan.
 2. b) Å skape et miljø som sikrer at Coaching og NLP utøves på et høyt faglig og etisk nivå.
 3. c) Å utvikle og påse at etiske retningslinjer blir ivaretatt
 4. d) Å sikre at medlemmene er velkvalifisert til å utøve coaching og NLP.
 5. e) Å jobbe for offentlig godkjenning av NLP- og coachingutdannelser i Norge.
 6. f) DNCFs årsmøte vedtar strategier og mål for å oppnå formålet.
 • 1-3 Foreningens ansvarlige organ

Foreningens ansvarlige organ er:

 1. a)  Årsmøtet
 2. b)  Styret

Kapittel 2 – Medlemmer 

 • 2.1 Personlig medlemskap og skolemedlemskap

Når det gjelder personlig medlemskap og medlemskap for skoler, henvises til bransjestandarden. For skoler gjelder i tillegg at den må ha vært i aktiv drift i minimum 2 år og skolen må ha gjennomført minimum fem kurs, hvorav minimum et kurs pr trinn (trinn 1, trinn 2, trinn 3) og at undervisningen skal ledes av en sertifisert NLP-trener. Har søkeskolens sertifiserte NLP-trener vært ansvarlig for, ledet og gjennomført trinn 1, 2 eller 3 etter Norsk Bransjestandard for coaching i regi av en annen allerede godkjent skole kan dette godkjennes som gjennomførte trinn blant de fem.

Om søkeskolen godkjennes kan deltagere fra trinn 3, med tilbakevirkende kraft, søke sertifisering og medlemskap i DNCF.

 • 2.2 Interessemedlemmer

Studenter og andre som ønsker å holde seg orientert innen coaching kan bli medlem. Interessemedlemmer er ikke stemmeberettiget.

 • 2.3 Æresmedlemskap

Æresmedlem utnevnes av styret og meddeles Årsmøtet.

 • 2.4 Søknad om personlig medlemskap
 1. a) Søknad om medlemskap sendes styret etter bestått DNCF sertifisering.
 2. b) Opptagelse skjer ved enstemmighet eller vanlig flertall i styret.
 3. c) Avslått søknad kan etter ett års forløp forlanges behandlet på nytt.
 • 2.4 – 2 Søknad om skolemedlemskap
 1. a) Søknad om medlemskap sendes styret sammen med studieplaner og annen dokumentasjon som bekrefter at bransjestandarden blir fulgt.
 2. b) Opptagelse skjer ved enstemmighet eller vanlig flertall i styret.
 3. c) Avslått søknad kan etter ett års forløp forlanges behandlet på nytt.
 • 2.5 Kontingent
 1. a) Kontingenten fastsettes av Årsmøtet.
 2. b) Det fastsettes egen kontingent for personlig medlemskap og skolemedlemskap
 3. c) Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.
 4. d) Interessemedlemmer betaler halv kontingent.
 5. e) Kontingenten forfaller til betaling ved utgangen av året.
 6. f) Medlemskap fornyes automatisk dersom ikke skriftlig utmeldelse foreligger innen årets utgang.
 7. g) Styret kan gi dispensasjoner fra kravene til medlemsavgift i særlige tilfeller.
 8. h) Kontingent til DNCF må være innbetalt innen utgangen av året for å opprettholde registering i Alternativregisteret i Brønnøysund som «registrert Helsecoach DNCF».
 1. i) Medlemskontingent for pensjonister og uføretrygdede med personlig medlemskap settes lik kontingent for interessemedlemskap.
 • 2.6 a) Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig til styret innen utgangen av kalenderåret. Medlemsforpliktelsene gjelder til utgangen av det året utmelding finner sted.

 1. b) Gjenopptak etter å ha vært utmeldt

I løpet av de fire siste årene må medlem kunne dokumentere:

 1. Mottatt coaching i minimum 10 timer, eller deltatt på kurs, konferanse eller faglig egenutvikling tilsvarende 6 dager.
 2. Gjennomsnittlig per år: Gitt minimum 50 timer coaching, internt (i arbeidstiden for bedriften), eller gitt betalt coaching.
 3. Praktiserer coaching i henhold til, og overholder, DNCFs etiske retningslinjer.
 4. Betalt resertifiseringsavgift.
 5. Betalt medlemskontingent til DNCF.
 • 2.7 Utelukkelse av medlemmer
 1. a) Medlemmer som handler i strid med DNCF vedtekter, Norsk Bransjestandard og  etiske regler, eller på annen måte skader foreningen og /eller NLP og coaching  som fagområde skal utelukkes.
 2. b) Medlemmer som utviser yrkesfaglig atferd i strid med foreningens formål og etiske retningslinjer skal utelukkes.
 3. c) Medlemmer som omtaler øvrige medlemmer og DNCF på en måte som er til
  skade for andre og foreningen skal utelukkes.
 4. d) Medlemmer som støtter eller samarbeider med andre organisasjoner/personer som opptrer uetisk og er til skade for andre medlemmer i DNCF, skal utelukkes.
 5. e) Medlemmer som fremmer sine personlige og forretningsmessige interesser på bekostning av andre medlemmer i foreningen, skal utelukkes.
 6. f) Skoler som ikke driver sin bedrift aktivt, uansett grunn, skal utelukkes.
 7. g) Et medlem utelukkes dersom ikke kontingent er betalt innen 3 måneder etter forfall.
 8. h) Utelukkelse kan innankes for Årsmøtet.
 9. i) For utelukkelse av et medlem kreves det 2/3 flertall i styret.
 10. j) Medlemmene som er utmeldt eller utelukket, må straks fjerne materiell med DNCF logo.

Kapittel 3 – Årsmøtet

 • 3.1 Ordinært årsmøte
 1. a) Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.
 2. b) Ordinært Årsmøte innkalles av styret.
 3. c) Årsmøtet består av styret og stemmeberettigede medlemmer.
 4. d) Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
 5. e) Styret sender skriftlig innkalling til alle medlemmer minst 8 uker før. Innkallingen skal inneholde dato for Årsmøtet og foreløpig agenda.
 6. f) Forslag til saker som medlemmene ønsker behandlet skal være mottatt av styret minst 3 måneder før møtedato. Saker som ikke er meldt inn innen fristen, kan ikke behandles på Årsmøtet.
 7. g) Endelige agenda og sakspapirer sendes medlemmene senest 2 uker før ordinært årsmøte.
 8. h) Vedtak i saker utenom vedtektsendringer fastsettes ved simpelt flertall.
 • 3.2 Agenda for Årsmøtet

Årsmøte behandler saksliste som minst skal inneholde:

– Godkjenning av møteinnkallingen

– valg av møtedirigent.

– årsberetning

– regnskap

– valg

– strategisk plan for neste periode

– fastsettelse av sted for neste årsmøte

 • 3. 3 Ekstraordinært årsmøte
 1. a) Ekstraordinært Årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller minst ¼ av foreningens medlemmer, som har betalt kontingent for gjeldende periode.
 2. b) Ekstraordinært Årsmøte er beslutningsdyktig når 50 % av medlemmene er tilstede, eller har levert fullmakter.
 3. c) Saker som vedtas på ekstraordinært årsmøte må ha 2/3 flertall.
 4. d) Det kalles inn til ekstraordinært Årsmøte med minst 2 ukers varsel.
 5. e) Ekstraordinært Årsmøte kan bare behandle de sakene som er grunnlag for ekstraordinært årsmøte.
 • 3.4 Protokoll

Protokoll fra Årsmøtet føres av 2 møtesekretærer og undertegnes av 2 protokollunderskrivere valgt av Årsmøtet. Protokollen sendes Årsmøtets deltakere.

 • 3.5 Valg
 1. a) Valg foretas av årsmøtet.
 2. b) Styret består av leder, 5 styremedlemmer med 2 varamedlemmer, 1 redaktør av CoachMagasinet. Til styret velges leder hvor valgperioden er ett år med mulighet for gjenvalg to ganger
 3. c) Varamedlemmer deltar på styremøter på lik linje med øvrige styremedlemmer.
 4. d) Valgkomiteen gis fullmakt til å supplere styremedlemmer ved frafall i valgperioden. Vararepresentanter rykker automatisk opp.
 5. e) Statsautorisert eller registrert revisor velges ved særskilt valg.
 6. f) Valgkomiteen består av 3 medlemmer og velges av generalforsamlingen for 2 år. Det velges 2 vararepresentanter som trer inn ved varig fravær av valgkomiteens medlemmer.
 7. g) Valgkomiteen bestemmer selv sin arbeidsform. Valgkomiteen fremlegger skriftlig innstilling på årsmøtet.
 8. h) Begge kjønn bør være representert i innstillingen.
 9. i) Valgkomiteen velger selv sin leder.

Valgkomiteen innstiller til valg av:

– styreleder

– 5 styremedlemmer

– 2 varamedlemmer

– 1 redaktør av CoachMagasinet

– 2 redaksjonsmedlemmer i CoachMagasinet, redaksjonsmedlemmene kan også være interessemedlemmer

– 3 medlemmer til etisk utvalg

 • 3.6 Stemmeberettigede deltakere
 1. a) Medlemmer som har betalt medlemsavgift for gjeldende år har forslags-, møte-, tale-, og stemmerett på årsmøtet.
 2. b) Hvert medlem har en stemme, uavhengig av kontingentens størrelse.
 3. c) Medlemmer som ikke kan delta kan gi et annet medlem skriftlig fullmakt.
 4. d) Vedtak fattes med simpelt flertall, med unntak av vedtektsendringer som krever 2/3 flertall.
 5. e) Protokoll undertegnes av møteleder, protokollfører og en person valgt blant medlemmene.

Kapittel 4 – Styret

 

 • 4.1 Styrets sammensetning
 1. a) Styret består av styreleder, 5 medlemmer med 2 varamedlemmer, 1 redaktør av CoachMagasinet. Redaktør leder redaksjonsutvalg.
 2. b) Styret konstituerer seg selv med de funksjoner de til enhver tid trenger.
 3. c) Styret er vedtaksført med minimum 4 medlemmer.
 4. d) Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
 5. e) Styremedlemmer og varamedlemmer velges i særskilte valg. Er det foreslått flere enn det er plasser til, skal valgene foregå skriftlig. Valgperioden  er 2 år med adgang til gjenvalg en gang.
 • 4.2 Styrets myndighetsområde

Styrets myndighetsområde er:

 1. a) å lede foreningen i henhold til norsk lov og foreningens vedtekter, strategisk plan og årsmøtets vedtak.
 2. b) å vedta budsjett for det enkelte regnskapsår.
 3. c) å føre protokoll over saker, forslag til vedtak og endelig vedtak. Denne sendes styremedlemmer og varamedlemmer, og arkiveres på betryggende måte.
 4. d) å innkalle til årsmøte og forberede saker til behandling.
 5. e) å godkjenne medlemskap.
 6. f) å opprette nødvendige råd og utvalg til utførelse av foreningens oppgaver.
 7. g) Styret skal til årsmøtet:

– legge fram forslag til møteleder, møtesekretærer og protokollunderskrivere

– legge fram årsmelding for perioden mellom årsmøtene

– legge fram forslag til strategisk plan for neste periode

– legge fram revidert regnskap for siste kalenderår

– legge fram forslag til kontingent

– legge fram saker som styret eller medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet

– forslag til valgkomite

– forslag til revisor

– forslag til sted og dato for neste årsmøte

 1. h) Sørge for at DNCFs sekretariatsfunksjon er tilfredsstillende ivaretatt.
 2. i) Ved oppløsning av foreningen, fremmer styret forslag overfor Årsmøtet om disponering av foreningens midler og aktiva.

Kapittel 5 — Signatur

 • 5.1 Signatur
 1. a) Styret innehar organisasjonens signaturrett.
 2. b) Styret kan delegere signaturretten i økonomiske anliggender til følgende personer i fellesskap; Leder og et styremedlem, eller to styremedlemmer.

Kapittel 6 – Regnskap

 • 6.1 Regnskap og årsmelding

Foreningens regnskap skal føres i samsvar med regler for god regnskapsførsel og undergis betryggende revisjon av statsautorisert eller registrert revisor. Regnskap og årsmelding følger kalenderåret.

 

Kapittel 7 – Endring av vedtektene

 

 • 7.1 Endring av vedtektene
 1. a) Endringer av vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
 2. b) Forslag om endringer i vedtektene kan legges frem av styret eller må være fremsatt av ett eller flere medlemmer og må da være mottatt av styret innen 2 måneder før årsmøtet avholdes.

Kapittel  8 – Oppløsning

 • 8.1. Oppløsning
 1. a) Oppløsning av DNCF kan besluttes av Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte med 2/3 flertall.
 2. b) Disponeringen av overskuddsmidler skal bestemmes av siste årsmøte med 2/3 flertall.

Når det gjelder personlig medlemskap og medlemskap for skoler, henvises til bransjestandarden. For skoler gjelder i tillegg at den må ha vært i aktiv drift i minimum 2 år, og skolen må ha gjennomført minimum fem kurs, hvorav minimum et kurs pr trinn (trinn 1, trinn 2, trinn 3) og at undervisningen skal ledes av en sertifisert NLP-trener. Har søkeskolens sertifiserte NLP-trener vært ansvarlig for, ledet og gjennomført trinn 1, 2 eller 3 etter Norsk Bransjestandard for coaching i regi av en annen allerede godkjent skole kan dette godkjennes som gjennomførte trinn blant de fem.