DNCF sertifisering

1. Innledning

For å bli fullverdig personlig medlem i Den Norske CoachForening (DNCF) med rett til å bære tittelen DNCF sertifisert Coach, stilles det krav til utdanning og utdanningsinstitusjon. Kravene følger Norsk Bransjestandard for Coaching.
Vårt råd er at alle som tenker på å ta en coachutdannelse, sjekker om utdanningsinstitusjon er godkjent av Den Norske CoachForening og har forpliktet seg til å følge fagkrav som gis i Norsk Bransjestandard for Coaching.
Det er viktig å vite at minimum trinn 3 (coach-utdannelsen etter NLP Practitioner og NLP Master Practitioner) må være gjennomført på en DNCF godkjent skole, etterfulgt av et sertifiseringsforløp under veiledning av en mentor, og til slutt en formell sertifisering/ eksamen Skolen som aksepterer studenter fra egen eller andres skoler (også skoler utenfor DNCF), er ansvarlig for å godkjenne kompetansen fra tidligere trinn før oppstart til trinn 3. Andre søkere kan kun bli tatt opp som interessemedlemmer.

2. Oppmelding til eksamen/ sertifisering.

Sertifisering av uhildet sensor oppnevnt av DNCF foregår to ganger i året; i mai og i november. Tidsfrister: Innen 1. april for sertifisering mai og innen 1. oktober for sertifisering i november. Oppmelding av kandidater til sertifisering gjøres av skolen til DNCF (post@coachforening.no) Skolen er ansvarlig for at kandidatens dokumentasjoner medfører riktighet og bekrefter dette skriftlig overfor DNCF. Skolen returnerer kandidatens dokumentasjon til kandidaten når den er godkjent. (Skolen eller DNCF holder ikke arkiv over kandidatenes dokumentasjon). Følgende dokumenteres:

1. 300 undervisningstimer og fullført og godkjent NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og trinn3/ coaching-delen.
2. 125 gitte og betalte coachingtimer med ekstern /bedriftsintern kunder (1time = 45 min) Opptil 50 timer kan være coachstudent for spesialpris. 10 timer kan være ubetalt frivillig coaching (vinn-vinn/humanitært))I tillegg godkjennes inntil 15 timer assistentimer. Teamcoaching godkjennes opp til 25 timer.
3. 10 mentortimer (herav 2 medlytt). Mentor er sertifisert coach og/ eller NLP trener. Medlytt: Kandidaten coacher med trener/mentor til stede. Feedback gis i  etterkant.
4. 45 timers mottatt coaching i løpet av utdanningen. Av sertifisert coach eller coach under sertifisering. (Coach under sertifisering = coach som har gjennomført første modul på trinn 3)
5. 30 timers trening i kollokviegrupper i løpet av studietiden. Gjennomsnittlig 10 timer på teknikker og ferdigheter fra hvert trinn; NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og trinn 3. Gruppen består av minimum 2 personer.

6. Pensumliste inklusive kursdokumentasjon. Pensum: min.1200 sider, ca 1 bok per trinn fra skolens pensumliste.
7. 1 fordypningsoppgave på 4-6 sider (12 font). Oppgaven baseres på et coachingtema som kandidaten velger å fordype deg i. Hensikten er å gjøre bruk av egne erfaringer og preferanser.
8. 1 bokrapport på 2-4 sider (12 font). Rapport fra en fritt valgt bok om temaet coaching/ NLP. Velg gjerne en av bøkene fra skolens pensumliste. Hvilken lærdom ga boken og hvordan vil kandidaten bruke lærdommen videre?
9. Anbefalingsbrev fra skole og underskrevet løfte.

DNCF godkjenner søknaden og planlegger gjennomføring av sertifiseringen i henhold til godkjente rammer.

3. Frist for gjennomføring av sertifiseringskravene

Kandidatene har tidsfrist for ferdigstilling av sertifiseringskravene. Gjennomføring, dokumentasjon og godkjenning fra skolen skal gjøres innen ett år etter trinn 3 er avsluttet. I praksis betyr det at de studentene som gjennomfører trinn 3 i vår-halvåret skal være ferdige, og melde seg opp til sertifisering, innen 1. april påfølgende år, og for studenter som gjennomfører trinn 3 i høst-halvåret gjelder tilsvarende innen 1. oktober påfølgende år.
Det er mulig å søke om forlengelse av sertifiseringsforløpet. Kandidater søker via sin skole. Skolene kan godkjenne forlengelse av sertifiseringsforløpet med inntil ett år når det foreligger legeerklæring. Kopi av beslutningen oversendes DNCF-styret. (post@coachforening.no)
Kandidaten gis anledning til å søke om forlengelse av sertifiseringsforløp på sosialt grunnlag; – total arbeidsbelastning – jobb/hjem etc., forutsatt at legeerklæring foreligger. Kopi av beslutningen oversendes til DNCF styret. Skolen følger selv opp at fristene for sine kandidater overholdes.
Forlengelse gis for et halvt år om gangen. Ved forlengelse ut over ett år, vil DNCF i samråd med skolen, be skolen vurdere om kandidaten skal ta hele eller deler av trinn 3 om igjen

4. Planlegging av sertifisering

DNCF styret er ansvarlig for planlegging av sertifiseringen. Datoer for sertifisering besluttes så raskt som mulig etter at fristen for oppmelding til sertifisering er utløpt (1. april for sertifisering i mai og 1. oktober for sertifisering i november).

  1. Selve sertifiseringen skal skje gjennom sensor som er en uavhengig tredjepart  oppnevnt av DNCF.

2. Det gjennomføres inntil tre (3) sertifiseringer per dag, per sensor.

3. Sertifiseringen foregår på skolen til kandidaten, med skolens trener/ representant til stede som eksaminator.

4. Sensors utgifter dekkes av DNCF.

5. Gjennomføring av sertifisering

1. Sted og kunde: Skolene som bringer eksamenskandidater er ansvarlige for å stille til rådighet lokaler for gjennomføringen av praktisk og muntlig eksamen. Kandidat bringer selv med seg en kunde/coachee som han allerede har hatt minimum et møte med tidligere (kartlegging er gjennomført tidligere)

2. Praktisk eksamen: Kandidaten demonstrerer sine coachferdigheter i maksimum en klokketime (60 minutter) med en reell kunde med et reellt tema. Coachingtimen observeres av sensor og eksaminator. Coachingtimen skal ha et evaluerbart resultat, og en endringsprosess, og måloppnåelse for timen i henhold til muntlig kontrakt skal være oppnådd. Dette skal være synlig gjennom kundens tilbakemeldinger etter timen. Praktisk eksamen evalueres med støtte i enhetlig mal som gjøres tilgjengelig for alle sensorer og eksaminatorer (ref. evalueringsskjema). Obs: Evalueringsskjema er kun tilgjengelig for sensor og eksaminator. (Ikke tilgjengelig for studenter, kandidater eller andre utenforstående)

3. Evaluering av praktisk eksamen og muntlig, teoretisk eksamen Den praktiske eksamen, coachingtimen, etterfølges av en evaluerende samtale mellom kandidat, eksaminator og sensor. I denne samtalen får kandidaten anledning til å begrunne sine valg med teoretiske begrunnelser og til å diskutere eventuelle andre tilnærminger. Eksaminasjonen føres av eksaminator. Sensor har anledning til å stille forståelsesspørsmål eller utdypende spørsmål samt gir sin tilbakemelding. Samtalen skal ha en slik form at kandidat sitter igjen med sitt konkrete utviklings-område. Varighet: ca. ½ time.

4. Bedømmelse: Eksamen bedømmes med bestått eller ikke bestått. Sensor bedømmer resultatet i samråd med eksaminator. Sensor har det avgjørende ordet, men eksaminator har krav på å bli hørt og i en viss utstrekning anledning til å agere som kandidatens advokat. Når sensor har truffet sin avgjørelse, tilkalles kandidaten og meddeles resultatet. Ved ikke bestått eksamen har kandidaten anledning til å gjenta prøven neste halvår. Etter tredje gangs stryk avgjør sertifiseringsrådet hva som evt skal til for å få ny mulighet for sertifisering. Kandidaten har en frist på 3 uker til å klage på bedømmelsen. En eventuell klage rettes til sertifiseringsrådet.

5. Mal for evaluering: Sensor og eksaminator orienterer seg etter DNCFs mal for evaluering. Sensor og eksaminator foretar sine notater på denne malen under coachingtimen. Etter sertifisering sendes malene til og arkiveres av sertifiseringskomitéen.

6. Sertifikat: Sertifikatene utstedes av DNCF og signeres av sensor og DNCFs styreleder. Sertifikatene sendes i posten til kandidatene.

7. Sensorer: Sensorene hentes fra en sensorpool av trenere som opprettes av DNCF. Sensor kan ikke komme fra kandidatens skole. Det skal gjelde et tilfeldighetsprinsipp for hvem som til enhver tid utpekes som sensor.

8. Ansvarsområder: DNCF er ansvarlig for å sende ut faktura for sertifiseringsavgiften, som skal være betalt 4 uker før eksamen. Gyldig fravær kun ved sykemelding. Sertifiseringsavgiften refunderes ikke. Ved sykemelding innen 5 virkedager før sertifisering får kandidat refundert 50% av sertifiseringsavgiften. Sertifiseringsavgift (pr dg’s dato) er kr 5 900, og skal være betalt før sertifisering.

DNCF er ansvarlig for å stille sensor til de avtalte datoer på eksamensstedet. DNCF er videre ansvarlig for utstedelse av sertifikater og for arkivering av undertegnet (fra alle tre parter) evalueringsskjema fra eksamen. DNCF er ansvarlig for finansieringen av eksamen (honorar til sensor, reisekostnader, materiell).

Skolen er ansvarlig for lokaler og eventuell bespisning under sertifiseringen. Skolen er ansvarlig for at kandidatens dokumentasjoner medfører riktighet og bekrefter dette skriftlig overfor DNCF før oppmelding til eksamen.

Kandidaten er ansvarlig for å dokumentere sertifiseringskravene og få dem godkjent av skolen innen fristene for oppmelding til sertifisering, betale sertifiseringsavgiften innen fristen, og å medbringe egen kunde/ klient til sertifiseringen.

Kandidaten har etter sertifisering mulighet for å bli fullverdig medlem av DNCF, og betaler da medlemskontingenten i henhold til gjeldende retningslinjer i tillegg til sertifiseringsavgiften..

Sensor ved eksamen gir beskjed til DNCF om resultatet av sertifiseringen, slik at DNCF kan utstede sertifikat, melde kandidaten inn i foreningen og fakturere medlemmet for medlemsavgiften. Sensor sender evalueringsskjemaet som er benyttet ved sertifiseringen til DNCF sertifiseringskomite for arkivering.